Privaatsusteave ja tingimused

PRIVAATSUSTEAVE

REITAN CONVENIENCE ESTONIA AS

 

I. Sissejuhatus

1.1. Reitan Convenience Estonia AS (edaspidi Reitan) igapäevaseks majandustegevuseks on erinevate kaubamärkide „R-Kiosk“, „R-Kiosk Go“, „Caffeine“ jne kaudu mugavuskaupluste ja kohvikute pidamine ning sellise võimaluse pakkumine teistele ettevõtjatele. Sortimendis on enamjaolt toidukaubad, tervislikud kiirtoidud, joogid, maiustused, esmatarbekaubad, teenused ja nende erinevad kombinatsioonid. Igapäevases majandustegevuses töötleb Reitan isikuandmeid erinevate kaupade ja teenuste müümise ning vahendamise eesmärgil. Oma tegevuses juhindub Reitan isikuandmete kaitse üldmäärusest (ÜM) isikuandmete kaitse seadusest (IKS) Reitan`i  enda Andmekaitsealasest Strateegiast ning muudest andmekaitsealastest kehtestatud normatiividest. Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) on adresseeritud peamiselt ÜM ja IKS regulatsioonis sätestatud andmesubjektile ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse.

1.2. Reitan mõistab, et andmesubjektid on teadlikud ja hoolivad oma isikuandmete töötlemisest ja kinnitab, et andmete töötlemiseks üles seatud reeglite täitmisse suhtutakse täie tõsidusega. Privaatsusteave kirjeldab Reitan poolt kasutatavaid põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab tervet isikuandmete töötlemise ahelat alates kogumisest, säilitamisest, kasutamisest kuni kustutamiseni seades fookusesse isikuandmete kaitse. Isikuandmete kaitse on pidev vastutus, mistõttu aeg-ajalt vaatab Reitan Privaatsusteave reeglistiku üle, kontrollib selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendab selle sisu.

 

II. Andmekaitsespetsialist (AKS)

2.1. Reitan Convenience Estonia AS, registrikood: 10406134, asukohaga Lõõtsa 1a, 11415, Tallinn, Eesti, andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on määratud andmekaitsespetsialistiks järgmine isik:

Fondia Eesti OÜ, postiaadress Rotermanni 14, Tallinn 10111. E-post: dpo.reitanconvenience@fondia.com 

 

III. Andmete kogumine

3.1. Reitan kogub isikuandmeid peamiselt oma füüsilisest isikust klientidelt. Need on reeglina andmed, millised on vajalikud kliendi enda poolt valitud kauba ja teenuse müümiseks või osutamiseks ja varieeruvad kauba või teenuse müüginõuetest johtuvalt. Tavapäraselt kauba või teenuse müümisel isikuandmeid ei töödelda v.a. alkoholi ja tubakatoodete, samuti loto- ja õnnemängupiletite müümine või mõne muu vanusepiiranguga seotud kauba või teenuse müümine, mille käigus toimub kliendi tuvastamine pilti kandva isikut tõendava dokumendi alusel, vanuse või muude andmete kontroll. Üldjuhul piirdub selline isikuandmete töötlemine andmete lugemisega ja kontrollimisega, Reitan ei kogu, salvesta ega töötle andmeid muul viisil, kui käesolevas Privaatsusteabes on kirjeldatud. Eeltoodud müügitehingute käigus ei koguta ka kliendi kontaktandmeid nagu e-posti aadress, telefoninumber ja elukoha aadress. Isikuandmeid kasutatakse selleks, et täita kliendiga sõlmitud või vahendatavat lepingut, müüa kliendile tema poolt soovitud kaupa või vahendada kliendile tema poolt soovitud teenust. Reitan ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks.

3.1.1. Õnnemängupiletite müügi käigus isikuandmete töötlemine (Eesti Loto)

 

Õnnemängupiletite müümisel nagu Eesti Loto pileteid, võtab Reitan kliendi isikut tõendava dokumendi enda kätte ja registreerib selle Eesti Lotole kuuluvas lototerminalis. Toimingud on vajalikud seadusest tulenevate nõuete täitmiseks (sh alla 16 aastastele isikutele ei ole lubatud õnnemängupiletite müük) ning õnnemängu korraldajale teenuse osutamiseks. Reitan edastab nõutud isikuandmed otse Eesti Lotole ja ei salvesta ega töötle isikuandmeid mistahes muul viisil. Reitan on sõlminud Eesti Lotoga lepingu, millises on Reitan ja Eesti Loto omavahel ära piiritlenud kummagi osapoole õigused ja kohustused isikuandmete töötlemisel, milline tagab isikuandmete töötlemise vastavuse ÜMga. Eesti Loto on kõnealuses suhtes vastutavaks ning Reitan volitatud töötlejaks ÜM mõistes.

3.1.2. Transpordipiletite müügi käigus isikuandmete töötlemine (Ridango)

Transpordipiletite müümisel ja tühistamisel võtab Reitan kliendi isikut tõendava dokumendi enda kätte ja registreerib selle Ridango’le kuuluvas transpordipiletite müügiprogrammis. Toimingud on vajalikud õigusaktidest ja Ridango lepingust tulenevate nõuete täitmiseks ning Ridangole teenuse osutamiseks. Reitan edastab nõutud isikuandmed otse Ridango süsteemi, kus toimub isikuandmete kontroll ja pileti väljastamine. Reitan ei salvesta ega töötle isikuandmeid mistahes muul viisil. Reitan on sõlminud Ridango`ga lepingu, millises on Reitan ja Ridango omavahel ära piiritlenud kummagi osapoole õigused ja kohustused isikuandmete töötlemisel, milline tagab isikuandmete töötlemise vastavuse ÜMga. Ridango on kõnealuses suhtes vastutavaks ning Reitan volitatud töötlejaks ÜM mõistes.

3.1.3. Alkoholi-, tubakatoodete, pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate toodete müügi käigus isikuandmete töötlemine

Alkoholi-, tubakatoodete, pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate toodete müümisel on Reitan kohustuseks tagada, et neid tooteid ei müüdaks alla 18 aasta vanustele isikutele. Kontrollimistoimingud on vajalikud seadusest tulenevate nõuete ja vanusepiirangu nõude täitmiseks. Viimati nimetatud nõuete täitmiseks on Reitanil õigus küsida kliendilt isikut tõendavat dokumenti. Reitan poolne andmetöötlus piirneb käesolevas punktis toodud ulatuses vaid isikuandmete lugemisega isiku ja tema vanuse tuvastamiseks, muul viisil esitatud isikut tõendavast dokumendist saadud isikuandmeid ei töödelda sh ei koguta ega salvestata.

3.1.4. Klienditoe telefonile helistamisel isikuandmete töötlemine

Klienditoe telefonile helistamisel on Reitanil õigus kõned salvestada. Sellest teavitatakse helistajaid alati enne kõne algust. Kuna Reitan on üks suhtluse osapooli on Reitanil õigus kasutada ja salvestada eesmärgipäraselt (näiteks tehingu tegemise tõendamiseks, meie klienditeeninduse parendamiseks jms) telefonivestluse käigus avaldatud andmeid. Sama kehtib ka olukorras, kus suhtluse algatajaks kliendiga on Reitan. Kui on vajalik helistaja isiku tuvastamine, siis küsitakse helistajalt isikutuvastuseks vaid minimaalselt vajalik kogus isikuandmeid. Kõnesalvesalvestusi säilitatakse kuni 60 päeva, peale seda need kustutatakse.

3.1.5. Videosalvestamine kauplustes

Kaupluste videovalve andmekaitsetingimused on kättesaadavad veebilehel https://rkiosk.ee/andmekaitsetingimused Videosalvestamine toimub ilma heli salvestamise funktsioonita. Videosalvestamise alused ja eesmärgid ning selgitused on toodud videovalve andmekaitsetingimustes. Õigustatud huvi analüüsi edastab soovi korral Reitani andmekaitsespetsialist.

3.1.6 Makselahenduste kasutamise käigus kogutavate isikuandmete töötlemine (Adyen NV)

Makseteenust osutab Adyen NV kasutades turvalist krüpteerimist ja järgides rangeid panganõudeid. Kliendi maksekaardi andmed saadetakse otse ettevõttele Ayden NV. Kauplejal on Ayden NV kaudu juurdepääs kaardiomaniku nimele, kaardi tüübile ja kaardi numbri 4 viimasele numbrile, samuti makse tegemise IP-aadressile. Ligipääs  sellele teabele on vajalik kordusmaksete käsitlemiseks ja valeülekannete uurimiseks.  Adyen NV  poolt kasutatava privaatsuspoliitika kohta saab täpsemat infot lehel https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy/update-statement. Ayden NV on kõnealuses suhtes volitatud ning Reitan vastutavaks töötlejaks ÜM mõistes.

3.1.7. Isikuandmete töötlemine iseteeninduspoodi külastades

Kui klient laeb alla „R-Kiosk Go“ rakenduse ja loob konto, kogub ja töötleb Reitan kliendi isikuandmeid. Isikuandmed antud juhul on teave, mille klient ise esitab. Konto loomiseks on vajalik üksnes e-posti aadress. Kui on soov kasutada rakendust kaupade ostmiseks tuleb sisestada ka pangakaardi andmed. E-posti aadressi kasutatakse konto kasutajatunnusena. Vabatahtlikult võib lisada ka, sünnipäeva ja telefoni numbri. Töödeldavateks isikuandmeteks on veel teave, mis on genereeritud seoses kliendi rakenduse kasutamisega, näiteks kuidas klient rakendust kasutab, ostumustrid, mis toimub vaid vabatahtlikult kliendi nõusolekul.

Klient saab rakenduse kaudu oma teavet pidevalt värskendada või kustutada. Rakenduse menüüs “Sätted” ja edasi „Nõusolekud“, saab klient valida, milliseid teenuseid soovib saada ja milleks oma nõusoleku annab või tagasi võtab. Klient saab oma nõusoleku täielikult või osaliselt igal ajal tagasi võtta, muutes valikuid eelnimetatud jaotises või sulgedes oma konto. Selgitus „Kasuta biomeetriat” jaotise kohta. Tegemist on nutiseadmete tavapärase „biomeetria“ funktsiooniga, mille abil saab lihtsamini rakendusse sisse logida. Rakendus „R-Kiosk Go“ ise biomeetrilisi andmeid ei töötle ega salvesta.

Reitan töötleb kliendi isikuandmeid peamiselt selleks, et teha „R-Kiosk Go“ rakendus kliendile kättesaadavaks. Kui klient soovib võib „R-Kiosk Go“ töödelda kliendi isikuandmeid ka selleks, et teha paremaid ja kohandatud pakkumisi kliendi ostumustri põhjal, samuti anda kliendile lisateavet käimasolevate kampaaniate ja allahindluste kohta.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on kas kliendi nõusolek, kliendiga sõlmitud lepingu täitmine või õigustatud huvi, muuhulgas tagamaks, et rakendus töötaks ettenähtud viisil ja klient  saaks seda „R-Kiosk Go“ külastuse ajal kasutada.

Lisaks videovalvesüsteemile, mille üksikasjad on kirjas kaupluste videovalve andmekaitsetingimustes on iseteeninduskauplus varustatud kaupluse toimimiseks vajalike tehnilist funktsionaalsust võimaldavate seadmetega. Seadmed teevad võimalikuks iga isiku või objekti asukoha jälgimise kaupluses oleku ajal. Seadmed ei salvesta pilti vaid kuvavad programmis kaupluses olevad isikud tavapärase liikuva punktina.  Iga kaadri puhul, kui piirkonnas tuvastatakse üks või mitu liikuvat objekti, saab seade selle kohta teate. Teates on toodud ainult punktid ruumis ja isiku umbkaudne kõrgus piirkonnas. Seadmed ei kasuta biomeetriat ega tuvasta konkreetseid isikuid. Seadmed ei salvesta, niipea kui kaader on töödeldud kustutatakse see ära.

Iseteeninduskaupluse tööpõhimõtte järgi lisatakse kaup kliendi ostukorvi automaatselt hetkel, mil klient selle riiulilt võtab ja/või joogivalmistamise nuppu vajutab. Seadmete abil on seostatav ja tuvastatav iga kliendi ostetav kaup, selle eest tasumine ja seeläbi ka konkreetse kliendi isikusamasus. Seda seost ehk oma ostukorvi on kliendil võimalik kontrollida vastavas programmis kaupluses kohapeal. Enne kauplusest lahkumist kuvatakse ekraanile kliendi ostukorvi sisu.

Kliendi isikuandmeid säilitatakse seni kuni see on vajalik andmete kogumise eesmärkide täitmiseks. „R-Kiosk Go“ konto kustutamisel kustutatakse kliendi andmed v.a. need, mis on vajalikud kohaldatavate seaduste järgimiseks või Reitani õigustatud huvide kaitsmiseks. Klient saab oma konto kustutada klõpsates rakenduses nuppu “Sätted” edasi „Minu profiil“ edasi „Kustuta minu konto“ ning vajutades lehel „Värskenda“ nuppu. Kui klient ei ole ühe aasta jooksul oma kontole sisse loginud ja seda kasutanud kustutatakse kliendi konto ja isikuandmed automaatselt. Reitan võib siiski säilitada isikuandmeid konto kustutamise järgselt, kui see on vajalik kohaldatavate seaduste järgimiseks või Reitani õigustatud huvide kaitsmiseks.

3.2. Reitani internetikeskkond www.rkiosk.ee; www.kiosk.ee, www.caffeine.ee, rakendused „R-Kiosk Go“ nagu ka paljud teised samalaadsed keskkonnad koguvad teatavat infot automaatselt ja salvestavad selle logifailides. See info võib sisaldada IP aadressi, regiooni või üldist asukohta, kus arvuti või seade internetiühenduses on, kasutatava brauseri tüüpi, operatsioonisüsteemi ja muud kasutusega seotud infot s.h. lehekülgede külastamise ajalugu. Reitan kasutab seda infot selleks, et muuta oma internetikeskkonda ja rakendusi paremaks, lihtsamaks ning kasutajasõbralikumaks. Samuti võib kasutada kliendi IP aadressi, et diagnoosida probleeme Reitan serveris ja veebilehe administreerimiseks, trendide analüüsimiseks, lehe külastajate tegevuse jälgimiseks lehel, samuti, et koguda ulatuslikumalt demograafilist informatsiooni, et paremini kindaks teha veebikeskkonna ja rakenduste külaliste eelistusi. Internetikeskkond kasutab ka „küpsiste“ (cookies) süsteemi, millised ei jälgi veebikülastajate tegevust kolmandate osapoolte veebikeskkondades, ei teosta sihtmärgistatud reklaamindust nende kaudu ja seetõttu ei reageeri  Do Not Track (DNT) signaalile. Kliendil on võimalus „küpsiste“ kasutust reguleerida, lubades või keelates nende kasutuse.

3.3. Reitan´i poolt loodud Lojaalsusprogrammiga liitumisel edastab liitujast füüsiline isik vastava nutiseadme rakenduse vahendusel oma isikuandmetest ees ja perenime, sünniaja, e-posti aadressi, ja telefoninumbri. Kuna lojaalsusprogramm võimaldab teostada rahalisi tehinguid, on ülalnimetatud isikuandmete maht see minimaalne vajalik, mis tuvastab tehingu teise poole ning vajadusel võimaldab tehingu täitmisega seonduvates küsimustes ühendusevõtu. Lisaks võimaldavad ülaltoodud isikuandmed vanusepiirangust kinni pidamist ning Lojaalsusprogrammi raames tehtavate pakkumiste suunamisel seadustes nõutud piirangute täitmist.

3.4. Lojaalsusprogrammi kasutamisel kasutatavad seaded, mida füüsilisest isikust lojaalsusprogrammiga liitunud andmesubjekt saab ise reguleerida, võimaldavad täiendavad isikuandmete kasutust.

3.4.1. Selliselt saab lojaalsusprogrammis oma asukoha kindlaks määraja seadet kasutades leida oma asukohale lähim  Reitan, kus isikuandmeteks on isiku asukoht mingil kindlal ajahetkel. Reitan ei töötle neid andmeid muudel eesmärkidel ega salvesta neid andmeid.

3.4.2. Selliselt saab lojaalsusprogrammis oma sõbrale tasuta kohvi seadet kasutades identifitseerida endaga sõprussuhtes olev isik, kus isikuandmeteks on kahe isiku omavaheline seotus. Reitan ei töötle neid andmeid muudel eesmärkidel kui selle kasutaja poolt deklareeritud sõprussuhtega kaasnevate hüvede osutamine ja säilitamine. Vastavalt sõprussuhte muutumisele saab igal ajal sellise sõprussuhte ka annulleerida lojaalsusprogrammis.

3.4.3. Lojaalsusprogrammis kasutatava krediidiasutuse maksevahendi kasutusel edastatavad isikuandmeid ei töödelda rakenduses endas, vaid nende andmete töötlemine leiab aset vastavat teenust osutavas krediidiasutuses nende vastava makselahenduse alusel.

3.4.4. Lojaalsusprogrammis töödeldakse andmesubjektide isikuandmeid vastavate lühi- ja pikaajaliste soodustuste (kampaaniate, sihtpakkumiste jms)  kindlaksmääramise regulatsiooni raames ostuajalugu ning maksekäitumist. Olenevalt vastava soodustuse tingimuste sisust (kampaaniad, sihtpakkumised) töödeldakse andmeid ka andmesubjektide vanuse (et ära hoida sobimatud pakkumised alaealistele) osas.

3.4.5. Lojaalsusprogrammis töödeldakse andmesubjektide isikuandmeid statistilistel eesmärkidel, tegemaks kindlaks hooajaliste kaupade nomenklatuur, vajalik kogus ning aktiivsemad müügiperioodid, kaupade sihtgrupid vastavalt klientide eelistustele ning müügi andmed, tegemaks lühi- ja pikaajalisi müügiprognoose.

 

IV. Millal ja kuidas Reitan isikuandmeid hoiab

4.1. Kliendi kohta kogutud andmeid (lihtsalt loetud ja mitte kogutud andmeid ei hoita ega säilitata), millised on saadud kliendi ostude kaudu, hoitakse Reitanis ajavahemiku, mil kehtib seaduses sätestatud nõuete esitamise aegumistähtaeg (tulenevalt Andmekatise Inspektsiooni praktikast „Seire kokkuvõte „Isikuandmete kaitse seaduse nõuete täitmine kiirlaenukontorites““ asub siin: https://www.aki.ee/sites/default/files/seired/Kiirlaenu seire kokkuvote.pdf) on selleks maksimaalselt 13 aastat),  misjärel isikuandmed kustutatakse. Tavapärastes olukordades, kui kohustust ei ole rikutud tahtlikult lähtub Reitan raamatupidamise seadusest, mille kohaselt peab raamatupidamiskohustuslane raamatupidamise algdokumente säilitama seitse (7) aastat, alates selle majandusaasta lõpust, mil algdokument raamatupidamises kajastati. Andmeid hoitakse andmebaasis, millist administreerib Reitani lepingupartner, kes asub ÜM kaitselaga võrdsustatud riigis. Reitan on sõlminud lepingupartneriga lepingu, millises on Reitan vastutava isikuna  ja lepingu partner volitatud isikuna on omavahel ära piiritlenud kummagi osapoole õigused ja kohustused, milline tagab isikuandmete töötlemise vastavuse ÜMga.

 

V. Millal ja kuidas Reitan kliendi isikuandmeid kasutab

5.1. Isikuandmeid kasutatakse kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks s.o. kauba müümiseks või  teenuse osutamiseks.

5.2. Isikuandmeid kasutatakse ka selleks, et uuendada oma internetikeskkonda ja kauba ning teenuste sortimenti vastavalt klientide eelistustele, huvidele, vajadustele ning, et õppida paremini tundma klientide soove ja eelistusi. Selliselt kasutatakse isikuandmeid ka erinevate teenuste kombinatsioonide koostamisel ja pakkumisel klientidele.

5.3. Kui klient on andnud nõusoleku uudiskirjade, spetsiaalsete reklaamide, otsepostituste, jms saamiseks meilt, saadame soovitud  infot. Sellisest e-kirjadest on võimalus edasiselt loobuda tehniliselt sama kergelt, kui oli nendega nõustumine.

5.4. Kliendi isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenus on vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks.

5.5. Samuti võime jagada kliendi isikuandmeid kui selline vajadus tuleneb kuritegude uurimisest, kohtunõuete täitmisest, elu ja tervist vahetult ohustava ohu vältimiseks või ära hoidmiseks, seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, kliendiga seotud finantseerimise, likvideerimise, lõpetamise või sarnase ettevõttega seotud toiminguga. Sellistel puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et kliendi isikuandmed oleks piisavalt kaitstud.

5.6. Loosimistel ja muudel sarnastel ettevõtmistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud isikuandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik kliendiga ühendust võtta. Kui auhinna väljapanek on toimunud mõne teise lepingupartneri poolt, edastatakse isikuandmed temale võitjaga ühenduse saamiseks. Reeglina on sellistel auhinnamängudel osalemise eeltingimuseks kliendi isikuandmete kasutamiseks nõusoleku andmine ka muudeks otstarveteks, mistõttu palume kliendil auhinnamängudel osalemisele eelnevalt tutvuda hoolikalt auhinnamängu tingimustega.

 

VI. Isikuandmete liikumine väljapoole EL’i või nendega võrdsustatud piirkondi

6.1. Reitan asub Eesti Vabariigis, mis on Euroopa Liidu üks liikmesriikidest. Isikuandmeid, mida Reitan kogub töödeldakse Eesti Vabariigis, Leedu Vabariigis (andmete hoidja asukoht), Taani Kuningriigis ja Ameerika Ühendriikides (osade kaustatavate „küpsiste“ poolt edastatavate andmete sihtriigid). Klientide andmeid ei edastata väljapoole Euroopa Liitu või sellega andmekaitselase kaitse aspektist võrdsustatud riiki.

 

VII. Andmesubjekti õigused

7.1. Privaatsusteave on mõeldud kliendile informatsiooni edastamiseks selle kohta, millist teavet Reitan kliendi kohta kogub ning kuidas seda kasutatakse. Kui klientidel on  küsimusi puudutavalt isikuandmeid, palume võtta ühendust järgmise e-postiaadressi vahendusel klienditugi@rkiosk.ee või ülal toodud postiaadressil.

7.2. Kui klient soovib teada saada kas Reitan töötleb tema isikuandmeid või klient soovib ligipääsu oma isikuandmetele, tutvuda oma isikuandmetega, isikuandmeid parandada või kustutada või isikuandmete töötlemist piirata, nõusolekuid tagasi võtta või esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele, palume Reitaniga ühendust võtta järgmise e-postiaadressi vahendusel klienditugi@rkiosk.ee või ülal toodud postiaadressil.

7.3. Füüsilisest isikust klientidel on õigus oma andmete ülekandmisele. Reitan võimaldab saada masinloetaval kujul kliendi valdusesse oma isikuandmed või lasta need teisele teenusepakkujale otse edastada. Siin ei saa Reitan aga tagada, et teine teenusepakkuja on võimeline kliendi isikuandmeid vastu võtma. Andmete ülekandmise õigus on piiratud kliendi poolt Reitanile esitatud struktureeritud andmetega üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul; õigus rakendub ainult andmetele, mida Reitan kasutab kliendiga  sõlmitud lepingu täitmiseks või nõusoleku alusel ning ainult automatiseeritult ja vastava õiguse teostamisel peab Reitan arvestama ka kolmandate isikute õigustega privaatsusele. Õiguse kasutamiseks palume võtta ühendust e-posti aadressil klienditugi@rkiosk.ee või ülal toodud postiaadressil.

Uuri andmesubjekti õiguste kohta täpsemalt siit: www.aki.ee

 

VIII. Kliendi andmete turvalisus

8.1. Kaitsmaks isikuandmeid ja isiku identifitseerimist võimaldavat  infot, mida kliendid sisestavad Reitan internetikeskkonnas, kasutab Reitan füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid. Selliselt uuendab ja testib Reitan kasutatavaid kaitse tehnoloogiaid regulaarselt. Reitan internetivõrgud on kaitstud tulemüüride ja sisse tungimist avastava tarkvaraga. Klientide isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajateni, kes vajavad sellist informatsiooni klientidega sõlmitud lepingute täitmiseks või muul seaduslikul alusel.

8.2. Reitan kasutab mõistlikke meetmeid, et kaitsta klientide isikuandmeid ja Reitan  tegevus on allutatud asjakohase infoturbe kehtivale seadusandlusele. Tuleb siiski märkida, et ükski internetileht või andmebaas ei ole lõpuni turvaline e. nn „häkkimiskindel“. Reitan  internetikeskkond ei kasuta nuhkvara (Spyware).

8.3. Sellele lisaks, koolitab Reitan oma töötajaid saavutamaks töötajate seas suurema teadlikkuse isikuandmete kaitse tähtsusest ja vajadusest. Reitani pühendumus väljendub ka töötajaid otse puudutavates ettevõtte sisestes regulatsioonides, millistesse on põimitud andmekaitsealased sätted.

 

IX. Privaatsusteabe muutmine ja täiendamine

9.1. Nagu iga organisatsioon ja regulatsioonid nii ka Reitan ja andmekaitse regulatsioonid sh tõlgendused, kindlasti muutuvad ajas ja ruumis, mistõttu on ainult õige eeldada, et selliselt võib tekkida ka vajadus tulevikus Privaatsusteabe muutmise ja täiendamise järele. Ülaltoodu tõttu teatame, et Reitan’il on õigus muuta ja täiendada Privaatsusteabe sisu igal ajal sellest kliente ette teavitamata. Muudatused avaldame samal oma Privaatsusteabe veebilehel. Reitan võib küll kliente teavitada nt e-posti vahendusel olulisematest muudatustest Privaatsusteabe tingimustes, kuid kõige kindlam on, kui klient ise külastate piisavalt tihedalt Privaatsusteabe lehte, et tutvuda selle ajakohastatud ja kehtivate tingimustega (uuri täpsemalt siit: www.rkiosk.ee).

 

X. Töötajate privaatsusteave

10.1. Töötajate privaatsusteave on koostatud eraldi dokumendina ning on kättesaadav vaid töötajatele.

 

XI. Küsimused, kaebused

11.1. Kui kliendi poolt meile usaldatud isikuandmed on muutunud, palun võtke Reitaniga  ühendust. Kui kliendil on  täiendavaid küsimusi tema isikuandmete kohta, kindlasti võtke Reitaniga ühendust. Reitan vastab koheselt seadusega ettenähtud tähtaja jooksul. Tuleb samas valmis olla, et isikuandmete kaitsmise raames võib Reitan kliendilt paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot enne küsimustele vastamist. Reitan peab olema kindel, et info läheb  ainult õigele inimesele. Mõningatel juhtudel saab Reitan ka täielikult või osaliselt keelduda kliendi palvest, kui seadus lubab või nõuab meilt seda.

11.2. Juhul, kui klient leiab, et isikuandmetega on käitutud privaatsusteavet rikkudes või hooletult või kui kliendil on küsimusi, on kliendil alati õigus kontakteeruda ja teavitada sellest ülal toodud andmekaitsespetsialisti postiaadressil.

11.3. Kliendil on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole saab pöörduda ka konsultatsiooni või abi saamiseks kõikides isikuandmete kaitse küsimustes.

Isikuandmete Kaitse Strateegia (Privacy Policy)

Isikuandmete Kaitse Strateegia (edaspidi Strateegia) kinnitab Reitan Convenience Estonia AS pühendumust käsitleda oma klientide, töötajate, sidusrühmade ja teiste huvitatud isikute isikuandmeid kõrge hoolsusega ning lähtuda andmete töötlemisel kehtivatest andmekaitsealastest normidest. Isikuandmete usaldamisel Reitan Convenience Estonia AS’ile peab iga isik tundma ennast turvaliselt. Strateegia ja teiste privaatsusteabe dokumentidega paneme alusele sellele, et andmete kogumine, salvestamine ja töötlemine toimub õiglaselt, läbipaistvalt ja austades isikute individuaalseid õigusi.

Strateegia kehtestab üldise aluse, millise järgi Reitan Convenience Estonia AS töötleb isikuandmeid. Jälgime igapäevaselt, et meie tegevus oleks võimetekohaselt pidevalt kaasajastatud nii õigusalaselt, töötajaskonna teadlikkuselt kui ka tehniliselt, jälgides oma riist- ja tarkvara vastavust tehnika arengule. Kanname hoolt, et andmesubjekt saaks võimalikult suure kontrolli oma andmete töötlemise üle ja vastav andmesubjektile sõbralik regulatsioon kehtestatakse ettevõttesiseselt. Strateegiat täpsustab Privaatsusteave (Privacy Notice), millise leiate kodulehel aadressilt www.rkiosk.ee/privaatsusteave.

 

KÜPSISED

Reitan kogub anonüümset teavet veebilehe külastamiste kohta kasutades küpsiseid ja pikslisilte. Küpsis (ingl k. cookies)  on väike tekstifail, mis laaditakse külastaja arvutisse veebilehele sisenemisel ja mis võimaldab Reitanil klienti veebilehele tulemisel ära tunda ning tema eelistustega arvestada. Pikslisildid (veebimajakad) on väikesed graafilised kujutised ja väikesed koodiplokid, mis on paigutatud veebilehtedele, reklaamidesse, mis võimaldavad Reitan’il kindlaks teha, kas klient on toimingu teinud. Reitan saab seeläbi teada kas klient on veebilehele juurdepääsu saanud. Nimetatud tööriistad võimaldavad Reitan’il mõõta reageerimist meie suhtlusele ning täiustada meie veebilehte ja reklaame.

Küpsiseid kasutab Reitan veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks, haldamiseks, mugavama isikustatud külastamiskogemuse pakkumiseks aga turundustegevuse efektiivsuse mõõtmiseks, reklaamide suunamiseks ja pettuste eest kaitsmiseks.

Reitan kasutab peamiselt kahte liiki küpsiseid. Püsiküpsised (ingl k. permanent cookie), mis salvestavad kliendi arvuti kõvakettale teatud perioodiks infot. Neid küpsiseid kasutatakse kliendi teavitamiseks muudatustest, mis on veebisaidil tehtud pärast tema viimast külastust. Seansiküpsised (ingl k session cookie) salvestatakse kliendi arvutisse ajutiselt, veebisaidi kasutamise ajaks. Küpsised jagunevad:

Kohustuslikud küpsised: on vajalikud, et klient saaks veebilehel liikuda ja selle funktsioone kasutada, need tagavad veebilehe õige toimimise. Kohustuslikke küpsiseid ei saa Reitan’i veebilehel välja lülitada. Siiski, kui klient otsustab, et ei soovi Reitan’i kohustuslike küpsistega nõustuda, võib need oma seadmes seadete muutmisega blokeerida või kustutada. Kohustuslikud küpsised ei salvesta isiklikult tuvastatavat teavet.

Analüütilised küpsised: on vajalikud Reitan’i veebilehel liikluse analüüsimiseks. Need võimaldavad loendada külastusi, märgata populaarseid ja vähem populaarseid lehekülgi, eesmärgiga kasutusest tulenevalt oma veebi täiustada. Kogutav ja säilitatav teave on anonüümne.

Sihtküpsised: on klientide eristamiseks kasutatavad pikslisildid, mille abil kogutav teave aitab Reitanil optimeerida Facebooki ja Google reklaame, luua sihtvaatajaskonda, kuvada eelistatud reklaame klientidele, kes on Reitan’i veebilehte kasutanud. Sihtküpsised ei salvesta otseselt isikuandmeid, üksnes tuvastavad kliendi brauseri ja seadme.

Küpsiste nimekiri:

KÜPSISE NIMI JA KIRJELDUS SALVESTUS Õiguslik alus
site_lang. Valitud keele salvestamine. 2 aastat Kohustuslikud küpsised.

Võimalik välja lülitada kliendi seadmes seadete muutmisega blokeerida või kustutada. Mitte lubamine või kustutamine ei pruugi tagada veebilehe õiget toimimist.

__ewsa;

__ewsb

Säilitab teavet veebilehe külastamise seanssidest.  Kasutatakse ainukordsete klientide eristamiseks.

2 aastat

30 min.

Analüütilised küpsised.

Kasutatakse kliendi nõusolekul. Seadistatavad küpsiste seadete kaudu.

_ga – Google Analytics;

_gat_gtag_UA_150677990_1 – Google Analytics;

_gid – Google Analytics;

Veebianalüüsi vahendid, mis aitavad liiklust analüüsida.

2 aastat

1 min.

 

24 tundi

Analüütilised küpsised.

Kasutatakse kliendi nõusolekul.

Seadistatavad küpsiste seadete kaudu.

_fbp – Facebook Pixel;

Fr – Facebook Pixel;

datr – Facebook Pixel;

Wd – Facebook Pixel.

Koodid, mis aitavad optimeerida reklaame, luua reklaamide jaoks sihtrühmi ja kasutada korduvturundust klientide osas, kes on veebilehel juba mingil viisil tegutsenud.

 

3 kuud

3 kuud

2 aastat

1 nädal

Sihtküpsised.

Kasutatakse kliendi nõusolekul.

Võimalik seadistada küpsiste seadete kaudu.

 

Google: Teavet selle kohta, kuidas Google Analytics andmeid kasutab, leiate aadressilt: https://www.google.com/policies/privacy/partners jaotisest „Kuidas Google kasutab andmeid, kui kasutate Reitani partnerite saite või rakendusi”.

Facebook: Teavet selle kohta, kuidas Facebook (META) andmeid kasutab, leiate siit: Facebook andmepoliitika. See sisaldab ka lisateavet selle kohta, kuidas klient saab oma andmesubjekti õigusi Facebooki suhtes otse Facebooki vastu kasutada seoses teie Facebooki poolt töödeldud andmetega.

 

Küpsiste kustutamine ja eelistuste muutmine

Kui klient soovib küpsiste enda seadmesse vastuvõtmist ja salvestamist piirata keelata või juba salvestatud küpsised kustutada, saab seda teha Reitani lehel avaneval küpsiste valikuvõimaluse lehel aga ka oma seadme seadete all.

Klient saab oma seadmega seadistada kõiki küpsiseid vastu võtma, kõigist küpsistest keelduma või kasutajat küpsise allalaadimisest teavitama. Kliendi seadme operatsioonisüsteem võib hõlmata täiendavaid küpsiste seadeid. Kui klient ei soovi, et küpsised andmeid koguksid on tal võimalik keelduda oma seadme seadete all küpsiste kasutamisest.

Reitani veebilehel on teiste ettevõtete ja organisatsioonide veebilehtedele suunavaid linke. Palume arvestada, et Reitan ei vastuta nende veebilehtede sisu eest. Seega tuleb veebilehti külastades neil lehtedel kehtivate tingimustega eraldi tutvuda.

Reitan võib ülaltoodud sätteid etteteatamata muuta, sest toimib vastavalt küpsiste kasutamist reguleerivate seaduste nõuetele ja lähtume üldiselt aktsepteeritavatest küpsiste kasutamise tavadest.

ÄPI KASUTUSTINGIMUSED

ÜLDSÄTTED

Äpp on nutiseadmetes kasutamiseks välja töötatud tarkvararakendus, mis võimaldab kasutada Reitan Convenience Estonia AS lojaalsusprogrammi, müügikeskkonda ja suhtluskanalit, mille käesolevad kasutustingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad tarbijatele , kes on oma nutiseadmesse Äpi tarkvara alla laadinud (AppStore, Google Play) (edaspidi „Klient“). Tingimustega nõustumisel kinnitab Klient ühtlasi, et on nendega tutvunud, tema kohta esitatud andmed on õiged. Tingimused kehtivad Äpi vahendusel tehtud ostudele, Kliendiga sõlmitud lepingutele ja lojaalsusprogrammile ning need on iga sõlmitud lepingu lahutamatuks osaks. Tingimused on tehtud kättesaadavaks veebilehel https://rkiosk.ee/privaatsusteave-ja-tingimused/, Kliendil on võimalik neid salvestada ja printida. Äpis on Tingimused kättesaadavad liikudes „Minu profiil ja seadistused“ lehelt „Privaatsuspõhimõtted ja tingimused“ lehele.

Lepingud saab sõlmida üksnes täieliku teovõimega täisealine ehk vähemalt 18-aastane Klient. Juhul, kui nimetatud nõuetele mittevastav isik siiski lepingu sõlmib, vastutab nimetatud toimingute tagajärgede eest isik, kelle pangakontot või maksekaarti kasutades kõnealuse toimingu eest on tasutud.

Kliendiks võib saada ka iga vähemalt 13 (kolmteist) aasta vanune füüsiline isik (alaealine), kes on nõuetekohaselt registreerunud. Kui liikmeks soovib saada alaealine, peab ta saama vanemate või eestkostja nõusoleku lojaalsusprogrammis osalemiseks ning osalema lojaalsusprogrammis vanemate või eestkostja järelevalve all.

ALLA LAADIMINE

Äpi kasutamiseks peab Klient laadima selle enda nutiseadmesse. Äpi allalaadimine on tasuta.

Äpi allalaadimise järgselt tuleb ekraanil asuvaid juhiseid järgides aktiveerida oma kasutajakonto, mille kaudu on võimalik Reitan Convenience Estonia AS, registrikood 10406134 (edaspidi R-Kiosk) lojaalsusprogrammiga liituda. Registreerimisel seotakse Äpi platvormis Klient tema poolt kasutatava telefoninumbriga, mille abil luuakse Äpi tarkvaras Kliendiga seostatav unikaalne konto. Registreerimiseks nõutavate isikuandmete töötlemise kohta saab Klient lisainfot siin: https://rkiosk.ee/privaatsusteave-ja-tingimused/

KASUTAMINE

Äpi paremaks kasutamiseks on Kliendil võimalik tutvuda Äpi kasutusjuhendiga siin: https://rkiosk.ee/mobiiliapp/api-juhend/. Passi kasutamise kohta loe allpool alapeatükki „Passi kasutamine“.

Äpi sujuv ja takistusteta toimimine sõltub muuhulgas mobiilse andmeside toimimisest ning Kliendi nutiseadme eripärast (sh vanusest, kasutatavast tarkvarast, digitaalsest ja füüsilisest turvalisusest jne).

Äpp on isikupõhine ja seda kasutab vaid Klient. Klient on ise kohustatud võtma kasutusele meetmed, mis takistavad kolmandatel isikutel ligipääsu Äpile. Kolmandate isikute poolt Äpi kaudu tehtud tehingute eest vastutab vastava nutiseadme Klient. Kahtluse või ohu korral on Klient kohustatud viivituseta Äpi oma nutiseadmest kustutama.

Klient teab, et Äpp vajab edukaks toimimiseks aeg-ajalt tarkvarauuendusi ning nende alla laadimine on vajalik, kuna nimetatud uuendused sisaldavad uusi funktsionaalsusi või muudatusi olemasolevates, turvauuendusi vms.

R-Kioskil on õigus igal ajal ühepoolselt tingimusi muuta, teavitades sellest Klienti  Äpi vahendusel. Klient loetakse muudatusest teavitatuks alates hetkest, mil R-Kiosk on lisanud teate muudatuse kohta Äppi. Muudatustega mittenõustumisel kohustub Klient Äpi kustutama. Äpi kasutamise jätkamisel loetakse, et Klient on nõustunud vastavate muudatustega.

KOHVIKAART

Teenuste ja kaupade kogumeid, ehk teenuste  ja kaupade pakette saab Klient soetada endale äpi kaudu, sõlmides soodus- ja/või eritingimustel spetsiifilise lepingu, mida nimetatakse edaspidi Kohvikaardiks.

Kohvikaart võimaldab Kliendil saada tasulist isikupõhist püsimaksega teenust, millise puhul on oluliseks eeliseks seatud Kliendi poolse tasumise mugavus, mistõttu Äpi kaudu kaupasid ja teenuseid tarbivad Kliendid ei pea ostu eest müügipunkti kassat külastama. Kohvikaardi müügiga soovib R-Kiosk leida omale kaupade ja teenuste aktiivseid tarbijaid, kes on nõus siduma ennast R-Kioski kaupade ja teenuste ostmisega perioodiliselt, soodustingimustel ja püsimaksega. Seetõttu võib ostude tegemine Äpi kaudu olla seotud perioodilise kohustusega Kliendile. Püsimaksega tehingu tegemisel mõistab Klient selle perioodilist iseloomu ja hoidub sidumast end selliste  kohustustega kogemata ja läbimõtlematult.

Kohvikaardi info koos erinevate teenuste ja kaupade kombinatsioonidega on kättesaadav Äpis menüüs „Osta kohvikaart“ all.

Kohvikaardi kehtivusaeg. Kohvikaart kehtib sellel äramärgitud kehtivusajal alates Kohvikaardi aktiveerimise päevast ja edaspidi Kohvikaardi kehtivusaja pikendamise päevast. Kohvikaart kehtib, kui Kohvikaarditasu on nõuetekohaselt ettemaksuna tasutud. Kohvikaardi kehtivusaeg lõppeb kas kehtivusaja tähtaja saabumisel või hetkel, mil Kohvikaardiga ettenähtud kaubad ja/või teenused (edaspidi Limiidid) on kasutatud. Kui Limiidid on kasutatud, ei kuvata Kohvikaarti kehtivate Kohvikaartide lehel. Kohvikaardi kehtivusaja arvestus ei sõltu R-Kioski konkreetse müügipunkti lahtiolekuaegadest, samuti ei peatu kehtivusaja arvestus laupäeval, pühapäeval, riigipühal ja päeval, mil Kliendil ei olnud mistahes põhjusel võimalik Kohvikaarti kasutada. Kohvikaardi kehtivuse jälgimine on Kliendi kohustus. Kliendil on võimalus kontrollida Kohvikaardi kehtivust logides sisse oma Äpi kontole.

Kohvikaarditasu on tasu Kohvikaardi kehtimise eest valitud ajavahemikul, mis kuulub tasumisele ettemaksuna Kohvikaardi saamise aluseks oleva lepingu sõlmimisel ja edaspidi püsimaksena Kohvikaardi kehtivusaja pikendamisel. Lepingu sõlmimisega võtab Klient endale kohustuse tasuda vähemalt ühe kehtivusaja Kohvikaardi tasu. Pikema perioodi puhul korralised maksed toimuvad automaatselt Kliendi antud püsimakse korralduse alusel ilma igakordsete täiendavate kinnitusteta.

KOHVIKAARDI OST, KEHTIVUSAJA PIKENDAMINE JA MUUTMINE

Kohvikaardi ostmiseks tuleb eelnevalt Äppi sisse logida. Klient on kohustatud sooritama toiminguid Tingimusi ja kuvatud juhiseid järgides. Klient kohustub toimingute tegemisel hoolikalt kontrollima toimingu käigus antava korralduse andmeid ning vastutama sisestatud andmete õigsuse eest, kandes seejuures temapoolse eksimisega kaasneva võimaliku kahju tekkimise osas vastutust. Veendumaks, et Klient tegi teadliku valiku, kuvatakse ekraanil enne Lepingu sõlmimist ülevaade välja valitud Kohvikaardist.

Kohvikaardi ostmisel peab Klient andmete sisestamisele ning Kohvikaardi valikule järgnevalt kinnitama sisestatud andmete õigsust ja nõustuma Tingimustega, tehes selle kinnituseks nupul „Kinnitan ja nõustun Tingimustega sh püsimakse kohustusega tasuda vähemalt üks Kohvikaardi tasu“, kohta „linnukese“. Andmete õigsust ja tingimustega nõustumist kinnitamata sh täiendav püsimakse kohustusega nõustumine, ei ole võimalik Kohvikaarti osta.

Kohvikaardi tasu maksmiseks tuleb maksevahendaja Adyen kaudu sisestada krediit- või deebetkaardi andmed. R-Kiosk palub Tingimused enne nõustumist hoolikalt läbi lugeda. Tingimustega nõustumise ja Kohvikaardi tasu maksmise hetkest on ost vormistatud ja Leping sõlmitud, Kohvikaart aktiveeritud ning kasutusvalmis. Kui Äpis on makse sooritatud, ilmub ekraanile kinnitusleht  ning seejärel aktiveerub Kohvikaart „Minu Kohvikaardid“ menüüosas. Kehtivaid ehk aktiivseid Kohvikaarte on võimalik näha logides Äpis sisse „Minu profiil ja seadistused“ menüüosasse ning sealt edasi valides „Keerukamad seadistused“. Viimase all on nähtavad kõik kehtivad Kohvikaardid, sellel lehel on võimalik ka Kohvikaardi tellimuse lõpetamine.

Kohvikaardi pikendamine peab toimuma samuti püsimaksena ja ettemaksuna. Tegemist on püsimaksega teenusega, kus Kohvikaardi kehtivusaja pikendamine toimub automaatselt iga Kohvikaardi kehtivusaja möödudes. Lepingu sõlmimisel peab Klient andma R-Kioskile Kohvikaardi tasu püsimaksete teostamiseks vajaliku korralduse. Kliendil on igal ajal õigus tagasi võtta R-Kioskile antud korraldus püsimaksete teostamiseks. Selleks peab Klient Äpis Kohvikaardi automaatse uuendamise lõpetama ning järgmisel Kohvikaardi uuendamise ajal uut makset ei võeta ja uut Kohvikaarti Äppi ei saadeta. Kehtiva Kohvikaardi eest tagasimakseid ei tehta ja olemasolev Kohvikaart kehtib kuni märgitud lõpukuupäevani.

Kohvikaardi tasu maksmine kajastub Kliendi krediit- ja/või deebetkaardi kasutamise kontol. Kui tasudes puuduvad Kliendil maksepäeval vabad vahendid Kohvikaardi tasu maksmiseks, debiteeritakse Kohvikaardi tasu igakuiselt Kliendi pangakaardilt, tehes seda 1 kord päevas 3 päeva jooksul alates Kohvikaardi maksekohustuse alguse päevast kuni Kohvikaardi tasu on täies ulatuses makstud. Kui nimetatud perioodil puuduvad Kliendil vahendeid Kohvikaardi tasu maksmiseks uue kehtivusaja eest lõppeb Leping automaatselt ning ühes sellega lõppevad Kohvikaardi kõik teenused. Kliendile saadetakse äpi teel teade ebaõnnestunud maksete ja Lepingu lõpetamise kohta.

Kui Klient hilineb Kohvikaardi tasu maksmisega võib Klient kaotada õiguse valitud Kohvikaardigs vastavate kaupade ja/või teenuste tarbimiseks.

OSTUST TAGANEMINE

Kui Kohvikaart on ostetud Äpi kaudu on Kliendil õigus vastavalt seadusele taganeda Kohvikaardi soetamise aluseks oleva lepingu sõlmimisest 14 päeva jooksul ja saada tagasi Kohvikaardi tasu. Selleks tuleb Kliendil sisse logida Äpis „Minu profiil ja seadistused“ menüüosasse ning sealt edasi valida „Keerukamad seadistused“. Viimase all on nähtavad kehtiv Kohvikaart, sellel lehel on võimalik ka Kohvikaardi tellimuse lõpetamine.

Kui Klient on juba asunud Kohvikaardi järgset teenust tarbima (nt. sooritanud oste, võtnud välja kaupa või kasutanud teenust) ning esitab taganemise sooviavalduse 14 päeva jooksul lepingu sõlmimisest, tagastatakse Kliendile Kohvikaardi tasu ulatuses, millisest on maha arvestatud soetatud kaup või teenus tavahinnakirja alusel. Alguse perioodi tagasiarvelduseks peab Klient võtma ühendust R-Kioski klienditoega telefoni või e-kirja teel.

KOHVIKAARDI KASUTAMINE

Lühidalt:

Kohvikaardi kasutajal on õigus saada Kohvikaardis sisalduvat kaupa või teenust vastavalt Kohvikaardi tingimustele. Selleks peab välja valima Kliendile sobiva Kohvikaardis sisalduva kauba ja/või teenuse ning lunastama selle skaneerides telefoniga QR-koodi (ingl keeles Quick Response code), mille leiab poest. R-Kioski müügipunktid on leitavad Äpi kaardirakendusest.

Täpsemalt:

  1. Äpis on Kohvikaartide ostmiseks vasakul menüüs eraldi menüüpunkt „Osta kohvikaart“, kus on Kohvikaart näha koos hindade, kehtivusaja ja tingimustega;
  2. Klient valib Kohvikaardi ja tasub selle eest jälgides ekraanile ilmuvaid juhiseid. NB! Kohvikaardi soetamisel on vajalik anda luba püsimaksetele, mis toimuvad automaatselt Kohvikaardi igakordse kehtivusaja möödumisel. Püsimakse tulemusel uueneb Kohvikaart Äpis automaatselt;
  3. Kohvikaart ilmub Äpi vasakule menüüsse “Minu Kohvikaardid” menüüpunkti alla kohe pärast makse edukat sooritamist;
  4. Kohvikaardis ette nähtud kauba ja/või teenuse lunastamiseks (nt kohvijook) peab Klient avama äpis selle kauba ja/või teenusega seotud Kohvikaardi;
  5. Kohvikaarti avades aktiveerub automaatselt telefoni kaamera, millega tuleb skaneerida poes asuvat Kohvikaartide registreerimiseks mõeldud QR-koodi;
  6. QR-koodi edukal skaneerimisel ilmub sellekohane teavitus ekraanile. Sama moodi ilmub teade ka mistahes vea või takistuse korral;
  7. Klient saab lunastada oma kauba ja/või teenuse ning võib sellega koos müügipunktist lahkuda;
  8. Kui Klient on võtnud kauba ja/või teenuse (nt kuuma joogi) enne skaneerimist ja ilmneb viga (nt Kohvikaart on aegunud vms), siis tuleb Kliendil kauba ja/või teenuse eest poe kassas tasuda tavapärasel viisil kasutades sularaha või kaardimakset.

KAUBA JA/VÕI TEENUSE LUNASTAMISE AEG

Kohvikaardis toodud kaupa ja/või teenust on õigus lunastada üksnes selleks ettenähtud ajal ehk Kohvikaardi ühekordse kehtivusaja jooksul. Kohvikaardi kehtivusaja tähtaja saabumisel ehk Kohvikaardi kehtivusaja lõppemisel kaotab Klient õiguse lunastamata kaubale ja/või teenusele. Ka Kohvikaardi kehtivusaja pikendamisel ei kandu Kohvikaardi eelneva kehtivusaja jooksul lunastamata jäänud kaup ja/või teenus üle Kohvikaardi järgmisele kehtivusajale. Olenemata sellest, kas Kohvikaardi kehtivusaeg lõppeb või pikeneb ei teostata mistahes rahalisi tagasimakseid osaliselt või täies osas lunastamata jäänud kauba ja/või teenuse eest. Kohvikaardis toodud kaupa ja/või teenust on õigus lunastada üksnes selleks ettenähtud müügipunktist.

Kahtluste vältimiseks Kohvikaardis toodud kauba ja/või teenuse lunastamise aeg on kindlaks määratud Kohvikaardi ühe kehtivusajaga, mis lõppeb kehtivusaja tähtaja saabumisega. Koos Kohvikaardi kehtivusaja tähtaja saabumisega aegub Kliendi õigus lunastada selle kehtivusaja kaupa ja/või teenust.

Kohvikaardi Limiite on lubatud kasutada piiranguteta. See tähendab, et Kohvikaardi ühe kehtivusajaga ettenähtud Kauba ja/või Teenuse võib lunastada tervikuna kasvõi kehtivuse esimesel päeval.

OSTUKONTROLL

Kaupade ja teenuste lunastamisel on Klient kohustatud veenduma, et QR-koodi skaneerimine on edukalt lõpule viidud ning vastav teavitus telefoniekraanile kuvatud.

R-Kioskil on õigus kontrollida lunastatud kaupade ja teenuste vastavust skaneeritud QR-koodile igal ajahetkel ette teatamata.

ÄPI KASUTAMISE KULUD (SMS SAATMINE SÕBRALE)

Äpiga seotud toimingud võivad Kliendile kaasa tuua kulutusi, mistõttu on oluline, et igale toimingule eelnevalt Klient tutvub Äpis endas, kasutusjuhendis ning kasutamistingimustes vastava toimingu kohta avaldatuga. Selliselt, kuid mitte ainult, nt. sõprade lojaalusprogrammiga liituma kutsumine toimub SMS saatmise teel, mis avaldub Kliendile ka Äpis avalduvas pildis „SAADA SMS“  ning mis tähendab liituma kutsumisel Kliendile selle kulu tekkimist, mida Klient tavaliselt oma telefonipaketi (operaatori hinnakiri) puhul SMS saatmise eest kandma peab.

REKLAAM JA OTSETURUNDUS

R-Kioskil on õigus Äpi vahendusel saata Kliendile nii enda kui oma lepingupartnerite poolt suunatud reklaami. Reklaami saamist saab Klient oma telefoni seadmetest reguleerida teavituste kuvamise lubamise või keelamisega. Äpi kustutamise korral kaotab Klient Kohvikaardist tulenevad õigused. Äpi kustutamisel Kohvikaardi lunastamiseks tasutud ja seni kasutamata ettemaksu osa Kliendile ei tagastata.

MUUTMINE, LÕPETAMINE

R-Kioskil on õigus Tingimusi ühepoolselt muuta, teavitades Klienti kodulehe ja müügipunktide kaudu 60 (kuuskümmend) päeva ette (Tutvumisaeg). Põhjendatud juhul võib R-Kiosk muuta Tingimusi ka ilma ette teatamata. Sellisel juhul teavitab R-Kiosk Klienti muudetud Tingimustest viivitamatult R-Kioski kodulehe ja müügipunktide kaudu. R-Kioskil puudub kohustus teavitada Tingimuste muutmisest, kui muudatus puudutab vaid uue teenuse ja/või kauba lisandumist.

Kui muudetud Tingimused ei ole Kliendile vastuvõetavad, võib Klient Lepingu üles öelda. Seda saab Klient äpis aktiivse Kohvikaardi nimekirja alt vaadata ja lepingu lõpetada. R-Kioskiga eraldi ühendust selleks ei pea võtma. Kui Klient ei kasuta Lepingu ülesütlemise õigust Tutvumisaja jooksul, siis on ta tehtud muudatustega nõustunud ja tal ei ole R-Kioskile Tingimuste muutmisest tulenevaid pretensioone.

Klient hoiab ennast ise teadlikuna Kohvikaardi kehtivusajast ja kasutatud Limiitidest logides sisse oma kontole.

Kui Klient on hilinenud Kohvikaardi tasu maksmisega 3 (kolm) päeva (püsimakset ei ole olnud võimalik sooritada), lõppeb Kohvikaart automaatselt ning ühes sellega lõppevad Kohvikaardi kõik teenused. Lepingu lõppemise teade edastatakse Kliendile äpi teavituse saatmise teel. Selguse mõttes, Kliendi õigus Kohvikaardi toodetele ja teenustele lõppeb koos Lepingu lõppemisega teise maksmata päeva lõpuks kell 23.59.

Kliendil on õigus igal ajal Kohvikaardi aluseks olev leping üles öelda lõpetades äpis ära püsimakse, eraldi ülesütlemisavaldust vaja esitada ei ole. Kohvikaardi kehtivusaeg lõppeb sellel näidatud kuupäeval kell 23.59, isegi kui Klient on püsimakse tühistanud varem. Teisisõnu  olemasolev Kohvikaart kehtib kuni märgitud lõpukuupäevani ja ülesütlemisel Kohvikaardi eest tagasimakseid ei tehta.

R-Kioskil on õigus Äpi teenuse pakkumine korraliselt lõpetada, teavitades kliente Äpi, R-Kioski kodulehe, müügipunktide kaudu 90 (üheksakümmend) päeva ette.

Juhul, kui Klient on korduvalt ja/või oluliselt rikkunud käesolevaid tingimusi, on R-Kioskil õigus Kohvikaart erakorraliselt ja ette teatamata üles öelda. Nimetatud juhul ei kuulu tasutud Kohvikaarditasu tagastamisele.

ÕIGUSLIK SIDUVUS

Äpi kaudu tehtavatel tehingutel ja toimingutel on õiguslikult siduvad tagajärjed nii Kliendile kui R-Kioskile. Kliendi tegude ja toimingute õiguspärasuse ja nendega seotud tagajärgede eest vastutab Klient.

R-Kiosk vastutab üksnes Äpi rakenduse kui platvormi toimimise eest vastavalt tingimustes esitatule, eeldades platvormi toimimise keskkonna ühilduvust ja vastavust platvormi tööks vajalikele tingimustele.

VASTUTUS

R-Kiosk ei taga Äpi ööpäevaringset ja veatut toimimist. R-Kiosk ei vastuta ei otseste ega kaudsete kahjude eest, mis võivad tekkida seoses sellega, et Äpp ei toimi, ei ole kättesaadav või seda ei ole võimalik Kliendi soovitud viisil kasutada.

R-Kiosk vastutab üksnes otsese ning tõendatud varalise kahju tekitamise eest, kui R-Kiosk on tekitanud sellise kahju tahtlikult või raskest hooletusest. Sellised nõuded peab Klient esitama viivituseta, kuid mitte hiljem ühe kuu jooksul (mõistlik aeg) alates kahju aluseks oleva asjaolu (nõude alus) tekkimisest.

R-Kiosk ei vastuta Kliendi ees Äpi kaudu kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kohase toimimise eest, (nt asukoha määramine kaardirakenduse abil, pangakaardi või muu digitaalse maksevahendi või lahenduse kasutamine).

Kui Klient leiab, et Kohvikaardi alusel saadud kaup/teenus ei vasta R-Kioski poolt välja lubatule ja/või tingimustele, tuleb R-Kioski sellest koheselt teavitada. Kui lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik pretensioon viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul juhtumist teadasaamisest. Pretensioon tuleb esitada e-posti aadressile klienditugi@reitanconvenience.ee. Tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud ega kanna endas õiguslikke tagajärgi. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument. Pretensioonile vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Äpi kaudu soetatud kauba/teenuse lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui R-Kiosk rikub oma kohustusi, on Kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist või taganeda lepingust.

Juhul kui Klient ei ole pretensiooni korral nõus pakutava lahendusega, on Kliendil õigus pöörduda Tehnilise Järelevalve Ameti poole ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub aadressil Endla 10a, 10142 Tallinn, tel. 6 201 707, e-post: avaldus@komisjon.ee

LÕPPSÄTTED

Käeolevate tingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad R-Kiosk ja Klient kehtivatest õigusaktidest.