Äpi kasutustingimused

ÜLDSÄTTED

Äpp on nutiseadmetes kasutamiseks välja töötatud tarkvararakendus, mille käesolevad kasutustingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad füüsilisele isikule, kes on oma nutiseadmesse Äpi tarkvara alla laadinud (AppStore, Google Play) (edaspidi „Klient“). Tingimuste aktsepteerimisega kinnitab Klient, et on tingimustega tutvunud, selles tema kohta esitatud andmed on õiged ning ta on Tingimustega nõus.

Kliendiks võib saada ka iga vähemalt 13 (kolmteist) aasta vanune füüsiline isik (alaealine), kes on nõuetekohaselt registreerunud. Kui liikmeks soovib saada alaealine, peab ta saama vanemate või eestkostja nõusoleku lojaalsusprogrammis osalemiseks ning osalema lojaalsusprogrammis vanemate või eestkostja järelevalve all.

ALLA LAADIMINE

Äpi kasutamiseks peab Klient laadima selle enda nutiseadmesse. Äpi allalaadimine on tasuta.

Äpi allalaadimisel tuleb ekraanil asuvaid juhiseid järgides aktiveerida Äpi avaleht, millise kaudu on võimalik Kaupleja lojaalsusprogrammiga liitumiseks end juhiseid järgides registreerida. Registreerimisel seotakse Äpi platvormis Klient tema poolt kasutatava telefoni abonentnumbriga, millise abil luuakse Äpi tarkvaras Kliendiga seostatav unikaalne konto. Registreerimiseks nõutavate isikuandmete töötlemise kohta saab Klient uurida täpsemalt siin: https://rkiosk.ee/privaatsusteave/

KASUTAMINE

Äpi paremaks kasutamiseks on Kliendil võimalik tutvuda Äpi kasutusjuhendiga siin: https://rkiosk.ee/mobiiliapp/api-juhend

Äpi sujuv ja takistusteta toimimine sõltub muuhulgas mobiilse andmeside toimimisest ning Kliendi nutiseadme eripärast (sh vanusest, kasutatavast tarkvarast, digitaalsest ja füüsilisest turvalisusest jne).

Kliendil on võimalik Äppi kasutamiseks alla laadida mitmesse nutiseadmesse. Nutiseadmega Äpi alla laadimisel või nutiseadet vahetades peab Klient selle uuesti kasutusele võtmiseks enda nutiseadmesse taas alla laadima.

Äpp on isikupõhine ja seda kasutab vaid Klient. Klient on ise kohustatud võtma kasutusele meetmed, mis takistavad kolmandatel isikutel ligipääsu Äpile. Kolmandate isikute poolt Äpi kaudu tehtud tehingute eest vastutab vastava nutiseadme Klient. Vastava kahtluse korral on Klient kohustatud viivituseta Äpi oma nutiseadmest kustutama.

Klient teab, et Äpp vajab edukaks toimimiseks aeg-ajalt tarkvarauuendusi ning nende alla laadimine on vajalik, kuna nimetatud uuendused sisaldavad uusi funktsionaalsusi või muudatusi olemasolevates, turvauuendusi vms.

Kauplejal on õigus igal ajal ühepoolselt tingimusi muuta, teavitades sellest Klienti Äpi vahendusel. Klient loetakse muudatusest teavitatuks alates hetkest, mil Kaupleja on lisanud teate muudatuse kohta Äppi. Muudatustega mittenõustumisel kohustub Klient Äpi kustutama. Äpi kasutamise jätkamisel loetakse, et Klient on nõustunud vastavate muudatustega.

REKLAAM JA OTSETURUNDUS

Kauplejal on õigus Äpi vahendusel saata Kliendile nii enda kui oma lepingupartnerite poolt suunatud reklaami. Reklaami saamist saab Klient ära keelata – selleks on vaid vaja kustutada oma nutiseadmest Äpp.

LÕPETAMINE

Kliendil on igal ajal õigus Äpi kasutamine lõpetada kustutades rakenduse oma nutiseadmest, pärast mida ei saa Klient enda nutiseadmes Äppi enam kasutada.

Kui Klient soovib taas alustada Äpi kasutamist, peab ta Äpi oma nutiseadmesse uuesti alla laadima.

Kauplejal on õigus igal ajal Äpi kasutamise võimaldamine lõpetada teavitades sellest võimalusel ette 10 päeva. Vastav teade saadetakse Kliendile Äpi vahendusel. Kaupleja ei vastuta kasutamise võimatusest tulenevate võimalike tagajärgede eest

ÕIGUSLIK SIDUVUS

Äpi kaudu tehtavatel tehingutel ja toimingutel on õiguslikult siduvad tagajärjed nii Kliendile kui Kauplejale. Kliendi tegude ja toimingute õiguspärasuse ja nendega seotud tagajärgede eest vastutab Klient.

Kaupleja vastutab üksnes Äpi rakenduse kui platvormi toimimise eest vastavalt tingimustes esitatule, eeldades platvormi toimimise keskkonna ühilduvust ja vastavust platvormi tööks vajalikele tingimustele.

VASTUTUS

Kaupleja ei taga Äpi ööpäevaringset ja veatut toimimist. Kaupleja ei vastuta ei otseste ega kaudsete kahjude eest, mis võivad tekkida seoses sellega, et Äpp ei toimi või seda ei ole võimalik Kliendi soovitud viisil kasutada.

Kaupleja vastutab üksnes otsese ning tõendatud varalise kahju tekitamise eest, kui Kaupleja on tekitanud sellise kahju tahtlikult või raskest hooletusest. Sellised nõuded peab Klient esitama viivituseta, kuid mitte hiljem ühe kuu jooksul (mõistlik aeg) alates kahju aluseks oleva asjaolu (nõude alus) tekkimisest.

Kaupleja ei vastuta Kliendi ees Äpi kaudu kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kohase toimimise eest, (nt asukoha määramine kaardirakenduse abil, pangakaardi või muu digitaalse maksevahendi või lahenduse kasutamine).

Äpi kaudu soetatud kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral on Kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui Kaupleja rikub oma kohustusi, on Kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist või taganeda lepingust.

Äpi vahendusel soetatud kauba osas pretensiooni saab esitada e-postiaadressile: klienditugi@rkiosk.ee. Pretensioonis tuleb märkida Kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, kaubal ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument. Pretensioonile vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

Juhul kui Klient ei ole pretensiooni korral nõus pakutava lahendusega, on Kliendil õigus pöörduda Tehnilise Järelevalve Ameti poole ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub aadressil Endla 10a, 10142 Tallinn, tel. 6 201 920, e-post: avaldus@komisjon.ee

LÕPPSÄTTED

Käeolevate tingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Kaupleja ja Klient kehtivatest õigusaktidest.