R-Kiosk GO kasutustingimused

R-KIOSK GO

ISETEENINDUSKAUPLUSE TINGIMUSED

 

ÜLDSÄTTED

 

Käesolevad „R-Kiosk Go“ iseteeninduskaupluse tingimused (edaspidi “Tingimused”) kehtivad Reitan Convenience Estonia AS’ile, registrikood: 10406134, (edaspidi Reitan) kuuluvate Eesti Vabariigis asuvate iseteeninduskaupluste külastamiseks ja ostude sooritamiseks.

 

„R-Kiosk Go“ kaupluse külastamine on võimalik nutiseadme abil rakenduse „R-Kiosk Go“ alla laadimisega ja konto loomisega. Kauplust saavad kasutada ka isikud, kes ei ole „R-Kiosk Go“ rakenduse kasutajad. Sel juhul toimub kaupluse külastamine ja ostude sooritamine pangakaardi abil, millel peab olema vabasid vahendeid vähemalt 1 euro ulatuses.

 

Kaupluse tööpõhimõtte järgi lisatakse kaup kliendi ostukorvi automaatselt hetkel, mil klient selle riiulilt võtab ja/või joogivalmistamise nuppu vajutab. Seadmete abil on seostatav ja tuvastatav iga kliendi ostetav kaup, selle eest tasumine ja seeläbi ka konkreetse kliendi isikusamasus. Seda seost ehk oma ostukorvi on kliendil võimalik kontrollida vastavas programmis kaupluses kohapeal. Enne kauplusest lahkumist kuvatakse ekraanile kliendi ostukorvi sisu.

 

„R-Kiosk Go“ konto loomisega ja rakenduse alla laadimisega  (AppStore, Google Play) kinnitab klient tutvumist ja nõustumist lepingu lahutamatuks osaks olevate Tingimustega ning tema poolt esitatud andmete õigsust.

Kauplust pangakaardiga külastav klient kinnitab tutvumist ja nõustumist lepingu lahutamatuks osaks olevate Tingimustega kauplusesse sisenemisega ehk teo tegemisega.

Tingimused on alati kättesaadavad kaupluse ekraanil; „R-Kiosk Go“ rakenduses ja veebilehel https://rkiosk.ee/rkioskgotingimused, neid on võimalik salvestada ja välja printida. Rakendust „R-Kiosk Go“ kasutades on klientidel võimalus saada osa eripakkumistest ja allahindlustest.

„R-Kiosk Go“ kasutamine on tasuta, kuid rakenduda võivad mobiilioperaatorile või interneti-teenuse pakkujale makstavad tasud.

 

Lepingud saab sõlmida üksnes täieliku teovõimega täisealine ehk vähemalt 18-aastane Klient. Juhul, kui nimetatud nõuetele mittevastav isik siiski lepingu sõlmib, vastutab toimingute tagajärgede eest isik, kelle nutiseadet, pangakontot või pangakaarti kasutati. „R-Kiosk Go“ kasutajaks võib saada ka iga vähemalt 13 aasta vanune füüsiline isik (alaealine), kes on saanud vanemate või eestkostja nõusoleku rakenduse kasutamiseks ja kes osaleb rakenduses vanemate või eestkostja järelevalve all.

 

„R-Kiosk Go“ ei müü alkoholi- ja tubakatooteid, õnneloosi ega lotopileteid.

 

PRIVAATSUSTINGIMUSED

 

Reitan andmekaitse strateegiaks on pühendumus käsitleda isikuandmeid kõrge hoolsusega lähtudes kehtivatest andmekaitsealastest normidest. Eesmärgiks on tagada, et andmeid töödeldakse, salvestatakse õiglaselt, läbipaistvalt ja austades isikute individuaalseid ning eraelulisi õigusi. Palun tutvuge Reitan privaatsusteabega sh videovalve tingimustega rakenduses „R-Kiosk Go“ või veebilehel https://rkiosk.ee/privaatsusteave-ja-tingimused

 

„R-KIOSK GO“ KAUPLUSE KÜLASTAMINE

 

„R-Kiosk Go“ kauplusesse sisenemiseks peab klient ennast tuvastama vastavalt ekraanil kuvatud juhistele. Sisenemine ja tuvastamine on võimalik:

 

  1. „R-Kiosk Go“ rakenduse kaudu QR koodi lugedes;
  2. Kehtiva rahvusvahelise pangakaardiga.

 

Kauplusesse sisenemisel kehtiva rahvusvahelise pangakaardiga broneerib Reitan kliendi kontolt 1 euro, mis kauplusest lahkumisel ostude tegemata jätmisel vabastatakse või tasaarvestatakse ostetud kaupade maksumusega.

 

Kliendil on õigus kasutada kauplust üksinda või koos maksimaalselt kuni kahe (2) külalisega, kes sisenevad kauplusesse kliendi nõusolekul ja vastutusel koos kliendiga. Külalistega sisenemisel peab klient kinnitama tema nõusolekul ja tema vastutusel sisenevate külaliste arvu sissepääsu kõrval oleval ekraanil. Klient kohustub tasuma kõikide kaupade eest, mida ta koos külalistega kauplusest kaasa võtab ja tagama, et külalised lahkuvad kauplusest üksnes koos kliendiga. Klient vastutab selle eest, et tema sisenemise ja lahkumise hetkel muid isikuid kauplusesse ei sisene v.a. tema külalised.

 

„R-Kiosk Go“ kaupluses võib korraga viibida maksimaalselt kuni 3 isikut. Näiteks, kui üks klient on kaupluses koos kahe külalisega, siis järgmised siseneda soovijad peavad ootama kuni eelmine klient lahkub.

 

Kaupade pakendite avamine ja kaupade tarbimine kaupluses ei ole lubatud.

 

OSTUD KAUPLUSES

 

Kliendi valitud kaubad lisatakse automaatselt kliendi ostukorvi hetkel, mil klient need riiulilt võtab või jookide valmistamise nuppu vajutab. Pakenditel olevate tootekoodide lugemine ei ole vajalik.

 

Kui klient soovib enne kauplusest lahkumist teha muudatusi oma ostukorvis ja kaupa tagastada tuleb kaup panna tagasi sellele riiulile kust see võeti. Tagasi pandud kaup eemaldatakse automaatselt kliendi ostukorvist.

 

OSTU KINNITAMINE, TASUMINE

Kui klient on kaupade osas valikud teinud ja soovib kauplusest lahkuda peab ta koos kaupadega liikuma kaupluse ukse juurde. Ukse juures asub ekraan, millel on kuvatud tema ostukorvi sisu ehk kauba nimetus, kogus ja hind ning hind kokku. Ekraani abil on kliendil võimalik kaasa võetud kaubad üle kontrollida, veenduda kaupade ostusoovis, hindade õigsuses ning teha seeläbi oma teadlik ning kaalutud ostuotsus. Juhul, kui klient siiski ei soovi mõnda kaupa osta tuleb see kaup viima tagasi riiulile kust see on võetud. Nii kaob vastav kaup ostukorvist.

OSTU KINNITAMINE TOIMUB KAUPLUSEST LAHKUMISEGA. Kauplusest lahkumisega kinnitab klient lõplikult, et ta on ekraanil kuvatud kaubad endaga kaasa võtnud ja ta nõustub kaasa võetud kaupade eest tasuma. Kliendi lahkumisel kauplusest toimub kaasa võetud kaupade eest tasumine kliendi poolt registreeritud pangakaardi debiteerimisega kaupade maksumuse ulatuses. Pangakaardiga sisenenud kliendi ostu eest tasumisel võidakse maksumus tasaarveldada kauplusesse sisenemisel pangakaardi valideerimiseks broneeritud summaga.

Kauplusest lahkumisel koos kaupadega on kaupade ost-müük lõplikult sooritatud, kaupade müügileping sõlmitud ja kliendi poolt kaasa võetud kaupade valdus kliendile üle läinud. Pärast kauplusest lahkumist koos kaupadega ei ole enam võimalik müügilepingut tühistada või kaupa tagastada v.a. seaduses ettenähtud juhud.

TASUDA TULEB AINULT KAASA VÕETUD KAUPADE EEST.

 

OSTU KINNITAV KVIITUNG

 

„R-Kiosk Go“ rakenduse kasutamisega nõustub klient tingimusega, et ta saab ostu kinnitava kviitungi üksnes elektroonilisel teel. Kviitung on koheselt nähtav „R-Kiosk Go“ rakenduses ja/või saadetakse koheselt kliendi e-posti aadressile. Maksetehing kajastub ka kliendi pangakaardi kontol.

 

Pangakaardiga siseneval kliendil on võimalik sisestada oma e-posti aadress kaupluse väljapääsu juures asuval ekraanil vajutades nuppu „Saada kviitung e-postiga“. E-posti aadressi kasutatakse üksnes kviitungi saatmiseks.

 

Kui mistahes põhjustel näiteks tehnilistel või makseteenusega seotud põhjustel ei õnnestu kliendil kauplusest väljuda tuleb kõik kaubad riiulitele tagastada ja lahkuda seejärel. „R-Kiosk Go“ klienditugi on valmis abistama kliente kaupluse külastamisel ja ostude teostamisel. Ühendust on võimalik võtta rakenduse kaudu, emaili teel: klienditugi@rkiosk.ee või helistades klienditoe telefonil +372 633 6000.

 

Hädaolukorras nagu loodusõnnetus, tulekahju vms olukord, mille tõttu on kauplusest on vajalik kiiresti evakueeruda tuleb kliendil vajutada väljapääsu juures vastavalt märgistatud nuppu „Hädaolukorra väljapääs“, mille tulemusena väravad avanevad. Kliendi poolt kaasa võetud kaupade eest toimub tasumine tavakorras.

 

RAKENDUS JA LIGIPÄÄS

 

„R-Kiosk Go“ on isikupõhine ja seda kasutab vaid registreeritud klient. Klient on kohustatud võtma kasutusele meetmed, mis takistavad kolmandatel isikutel ligipääsu „R-Kiosk Go“ rakendusele. Kolmandate isikute poolt „R-Kiosk Go“ kaudu tehtud tehingute eest vastutab vastava nutiseadmega registreeritud klient. Kahtluse või ohu korral on klient kohustatud viivituseta rakenduse oma nutiseadmest kustutama ja teavitama tekkinud ohust Reitanit.

 

Reitan omab kõiki intellektuaalomandi õigusi rakendusele „R-Kiosk Go“. Klient nõustub ja kinnitab, et „R-Kiosk Go“ alla laadimisega antakse kliendile õigus rakendust kasutada isiklikul otstarbel. Kliendil puudub õigus rakendustes sisalduvat materjali analüüsida, muuta, kopeerida, levitada, müüa või muul viisil käsutada, v.a. kui vastav õigus ei tulene seadusest.

OSTUKONTROLL, SANKTSIOONID

Reitan jätab endale õiguse teostada kaupluses ostukontrolli nii videosilla kaudu kui ka kohapeal sh kontrollida kauplusest kaasa võetud kaupade vastavust ostukorvile. Klient kohustub alluma nimetatud kontrolli teostamisele igal ajahetkel ette teatamata.

Kui Klient on korduvalt ja/või oluliselt rikkunud Tingimusi, on Reitanil õigus kliendiga sõlmitud rakenduse leping erakorraliselt ja ette teatamata üles öelda ning konto sulgeda.

REKLAAM JA OTSETURUNDUS

Reitanil on õigus rakenduse „R-Kiosk Go“ vahendusel saata kliendile nii enda kui oma lepingupartnerite poolt suunatud reklaami. Reklaami saamist saab klient oma nutiseadmetest reguleerida teavituste kuvamise lubamise või keelamisega.

VASTUTUS

„R-Kiosk Go“ kaudu tehtavatel tehingutel ja toimingutel on õiguslikult siduvad tagajärjed nii kliendile kui Reitanile. Kliendi tegude ja toimingute õiguspärasuse ja nendega seotud tagajärgede eest vastutab klient.

Reitan vastutab üksnes kaupluse ohutu külastamise eest ja rakenduse kui platvormi toimimise eest vastavalt tingimustes esitatule, eeldades rakenduse toimimise keskkonna ühilduvust ja vastavust tööks vajalikele tingimustele.

Reitan ei taga rakenduse ööpäevaringset ja veatut toimimist. Reitan ei vastuta ei otseste ega kaudsete kahjude eest, mis võivad tekkida seoses sellega, et rakendus ei toimi, ei ole kättesaadav või seda ei ole võimalik kasutada.

Reitan vastutab üksnes otsese ning tõendatud varalise kahju tekitamise eest, kui Reitan on tekitanud sellise kahju tahtlikult või raskest hooletusest. Sellised nõuded peab klient esitama viivituseta, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kahju aluseks oleva asjaolu (nõude alus) tekkimisest.

Reitan ei vastuta kliendi ees rakenduse kaudu kolmandate isikute poolt pakutavate teenuste kohase toimimise eest, (nt pangakaardi lahenduse kasutamine).

 

Kui klient leiab, et „R-Kiosk Go“ ei vasta Reitan poolt välja lubatule ja/või Tingimustele, tuleb sellest koheselt teavitada Reitanit klienditoe kontaktandmetel. Kui lahendust ei leita, tuleb juhtumi kohta esitada kirjalik pretensioon viivituseta, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul juhtumist teadasaamisest. Pretensioon tuleb esitada e-posti aadressile klienditugi@rkiosk.ee. Tähtajaks esitamata pretensioon on aegunud ega kanna endas õiguslikke tagajärgi. Pretensioonis tuleb märkida kliendi nimi ja kontaktandmed, pretensiooni esitamise kuupäev, ilmnenud puudus ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument. Pretensioonile vastatakse hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

 

Rakenduse kaudu soetatud kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral on kliendil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele. Kui Reitan rikub oma kohustusi, on kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda, nõuda kahju hüvitamist, alandada hinda, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel nõuda viivist või taganeda lepingust.

 

Kui klient ei ole pretensiooni korral nõus pakutava lahendusega, on kliendil õigus pöörduda Tehnilise Järelevalve Ameti poole ja selle juurde moodustatud tarbijavaidluste komisjoni poole, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust tulenevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Menetlusreeglitega saab tutvuda aadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat asub aadressil Endla 10a, 10142 Tallinn, tel. 6 201 707, e-post: avaldus@komisjon.ee

 

LÕPPSÄTTED

Reitani eesmärk on, et kogu „R-Kiosk Go“ rakenduses ja kaupluses olev teave on alati ajakohane ja õige. Reitanil on õigus igal ajal ühepoolselt tingimusi muuta, teavitades sellest klienti rakenduse vahendusel. Klient loetakse muudatusest teavitatuks alates hetkest, mil Reitan on lisanud teate muudatuse kohta rakendusse. Muudatustega mittenõustumisel kohustub klient rakenduse kustutama. Rakenduse kasutamise jätkamisel loetakse, et klient on nõustunud vastavate muudatustega.

Käeolevate tingimustega reguleerimata küsimustes juhinduvad Reitan ja klient kehtivatest õigusaktidest.